Skip to main content

 

 

เมื่อวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 บริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด สนับสนุนมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาหิน และโรงเรียนบ้านหุบบอน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์รอบพื้นที่โรงไฟฟ้า ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ทันกับโลกปัจจุบัน และยังเป็นการส่งเสริมอนาคตทางการศึกษาให้กับนักเรียนในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นต่อไป